Boro & Vintage

Zokin (28 x 33 cm) Quick shop
Zokin (26 x 28 cm) Quick shop
Zokin (26 x 30 cm) Quick shop
Zokin (26 x 31.5 cm) Quick shop
Zokin (27 x 30.5 cm) Quick shop
Zokin (26 x 33.5 cm) Quick shop
Vintage Furoshiki - Kajinoha & Karakusa (Grey) - Quick shop
Vintage Furoshiki - Tachibana & Karakusa - Quick shop
Vintage Furoshiki - Kenkatabami & Karakusa - Quick shop
Vintage Furoshiki - Sasa Ni Suzume &  Karakusa - Quick shop
Two-Tone “Tsutsugaki” Furoshiki -Fan & Peony- Quick shop
Furoshiki -Kudarijufi (Dropping Wisteria)- Quick shop
Furoshiki - Mokkou & Karakusa (Bird's Nest & Arabesque) - Quick shop
Large Sashiko Screen Quick shop

Large Sashiko Screen

$750.00 $980.00

Furoshiki - Kikyo (Bellflower) - Quick shop
Furoshiki - Mokkou Kazaguruma (Windmill) - Quick shop
Furoshiki - Mokkou Kazaguruma (Windmill) - Quick shop