Art & Wall Decorations

Vintage Furoshiki - Sasa Ni Suzume &  Karakusa - Quick shop
Vintage Furoshiki - Kenkatabami & Karakusa - Quick shop
Vintage Furoshiki - Tachibana & Karakusa - Quick shop
Vintage Furoshiki - Kajinoha & Karakusa (Grey) - Quick shop
Hand-sewn stripe case Quick shop

Hand-sewn stripe case

$65.00 $130.00

Urushi Mixing Stick Quick shop
Urushi Mixing Stick Quick shop
Urushi Mixing Stick Quick shop
Urushi Mixing Stick Quick shop
Urushi Mixing Stick Quick shop
Urushi Mixing Stick Quick shop
Urushi Mixing Stick Quick shop
Urushi Mixing Stick Quick shop
Two-Tone “Tsutsugaki” Furoshiki -Fan & Peony- Quick shop
Furoshiki -Kudarijufi (Dropping Wisteria)- Quick shop
Furoshiki - Mokkou & Karakusa (Bird's Nest & Arabesque) - Quick shop
Large Sashiko Screen Quick shop

Large Sashiko Screen

$750.00 $980.00

Furoshiki - Kikyo (Bellflower) - Quick shop
Furoshiki - Mokkou Kazaguruma (Windmill) - Quick shop
Furoshiki - Mokkou Kazaguruma (Windmill) - Quick shop